poniedziałek, 06 lipiec 2020 07:26

Projekt "Pogodne WZRASTANIE"

 

INFORMACJA O PROJEKCIE "POGODNE WZRASTANIE"

 

Projekt pod nazwą „POGODNE WZRASTANIE” realizowany jest przez Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z siedzibą w: Łopuszka Mała13, 37–220 Łopuszka Mała, w okresie od 01.06.2020r. do 28.02.2023r. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Podkarpackim ¬– Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie nowego ośrodka opieki dziennej w Jarosławiu dla 30os. starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (os. zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym) zapewniającego opiekę dzienną - DOD „POGODNE WZRASTENIE” w Jarosławiu (powiat jarosławski).

Projekt ten przewiduje wsparcie poprzez :                  

1. Dzienne usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

2. Specjalistyczne wsparcie: prawnik, psycholog, terapeuta - w zależności od potrzeb danego Uczestnika projektu - wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

3. Aktywizacyjne w sferze fizycznej: zajęcia sportowo-rekreacyjne upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, przekonanie do konieczności i dobrego wpływu aktywności fizycznej, zachęcenie do praktykowania samodzielnych form ruchu i rekreacji i wprowadzenia ich na stałe do codziennego kalendarza.

4. Aktywizacyjne w sferze intelektualnej: zajęcia artystyczno - kulturalne (np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu, nauka współżycia w grupie i środowisku i inne).

5. Aktywizacyjne w sferze społecznej: zajęcia kulinarne (np. zdrowe odżywianie się, różnorodność jedzenia, niemarnotrawienie jedzenia).

6. Jednodniowe wycieczki: aktywizacja osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,, zwiększenie zainteresowań aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, wycieczki do miejsc kultury, do miejsc kontaktu z przyrodą, ze zwierzętami i roślinami.

Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione wyżywienie (dwa posiłki dziennie). W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku niepełnosprawności, która utrudniałaby lub uniemożliwiała dojazd na zajęcia w Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu zapewniona zostanie możliwość transportu z miejsca zamieszkania do Domu Opieki Dziennej w Jarosławiu i powrotu do miejsca zamieszkania dla 50% uczestników projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności (10% kosztów wsparcia 1 Uczestnika Projektu na 1 miesiąc, jednak nie więcej niż 250 zł/m-c), w przypadku Uczestnika projektu, którego dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Uczestnikami projektu mogą być osoby które:

1. Spełniają wszystkie kryteria grupy docelowej tj.:      

a) ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego;

b) są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

c) zamieszkują w dniu złożenia dokumentów zgłoszeniowych i w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) na terenie powiatu jarosławskiego (zgodnie z art. 25 ww. ustawy miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu);

d) posiada zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział w projekcie wymaga pomocy innych osób;

e) została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o regulamin rekrutacji i zatwierdzoną listę rankingową lub w oparciu o listę rezerwową, w przypadku rezygnacji osób z listy rankingowej.

4. Wypełniły wszystkie dokumenty rekrutacyjne i złożyły stosowne oświadczenia.

5. Podpisały umowę uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystanie wizerunku w ramach realizacji projektu.

Termin rekrutacji: 01.07.2020 - 24.07.2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POGODNE WZRASTANIE

Formularz rekrutacyjny projektu POGODNE WZRASTANIE

Ostatnio zmieniany piątek, 17 lipiec 2020 13:56
 • Kontakt

  Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "WZRASTANIE" - 
  oddział w Jarosławiu - Przystań Matki Bożej Jasnogórskiej
  37-500 Jarosław ul. Sanowa 11
  tel. +48 16 621 44 76 (Schronisko),
  tel. +48 16 622-33-55 (ZPO "KOLGMED" i Hospicjum)
  kontakt@przystanmaryi.pl, www. przystanmaryi.pl
  Zarząd Oddziału w Jarosławiu
  nr konta: 11 9096 0004 2001 0013 6611 0001
  (Kod SWIFT: POLUPLPR PL)

 • Duszpasterz

  ks. Franciszek Rząsa  tel: 692-987-674  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back To Top